Ana içeriğe atla

Giriş:

Küresel ticaret büyük ölçüde yük konteynerleri yoluyla gerçekleştirilir. Bu konteynerlerin kullanımı küresel taşımacılıkta devrim yarattı. Konteynerlerin açılması ve boşaltılması, limanlarda veya denizde konteyner açıp boşaltan işçiler için çeşitli güvenlik ve sağlık tehlikelerini de beraberinde getirir. Gerçekleştirilen kapsamlı ölçümler, yükleri de dahil olmak üzere ithalat konteynerlerinin yaklaşık %20' sinin kritik hava kirletici konsantrasyonları içerdiğine dair kanıt sağlar. Bunlar özellikle uçucu hidrokarbonlar ve koruyucular (dezenfektanlar), örneğin fosfin ve metil bromürdür. Metil bromür veya fosfin gibi koruyucular ile yükler tarafından yayılan toluen / ksilen veya alifatik hidrokarbonlar gibi endüstriyel kimyasallar arasında bir ayrım yapılmalıdır[1][2][3][4][5][6]. Fotoğraf 1 ve 2: Bir konteyner gemisinin boşaltılması ve limandaki konteynerlerin taşınması

Fotoğraf 1: Bir konteyner gemisinin boşaltılması (Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW )
Fotoğraf 1: Bir konteyner gemisinin boşaltılması (Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW )
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW 
Fotoğraf 2: Limanda konteynerlerin taşınması
Fotoğraf 2: Limanda konteynerlerin taşınması
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW

 

Sorunun türü (Doğası)

Çeşitli türlerdeki ISO-Konteyner yükleri, haşerelere karşı korumak için dezenfekte edilmelidir, imalat sırasında kullanılan gazlar yayabilir veya korozyon veya küf istilasını azaltmak için daha sonra işlenebilir. Özellikle ithalat konteynerleri açan, içeriklerini inceleyen ve boşalttıran işçiler risk altında olabilir. Bir kap önceden havalandırılsa bile, örneğin mallardan veya ambalaj malzemelerinden çıkan gazlar, birkaç saat sonra tekrar kap içinde birikebilir. Dezenfektanlar, kirleticiler veya endüstriyel kimyasallar kokusuzdur veya kokuları diğer kokularla maskelenebilir ve bu nedenle sadece özel ölçümlerle tespit edilebilir. Bununla birlikte, bu kapların çoğu özel etiketleme gerekliliklerine tabi değildir. Dumanla dezenfekte edilen ISO Konteynerleri normalde etiketlenmelidir. Buna göre, konteynerin dışında bir yere [TEHLİKELİ KORUYUCU.] şeklinde bir uyarı çıkartması ile işaretlenme yapılmalı ve taşıma belgelerinde de bu durumun belirtilmesi gerekir. 2007 yılında Hamburg'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; ithalat konteynerlerinin yaklaşık yüzde ikisine dezenfektan uygulandığı ve etiketlenmediği veya etiketlerinin alıcılar tarafından çok erken çıkarıldığı tespit edilmiştir. Tüm konteynerlerin yüzde 15'inde, diğer tehlikeli gaz kalıntıları - endüstriyel kimyasallar - yükte bulunur [7][8][9].

Koruyucu-(Fumigant) (Bir Tür Dezenfektan Gaz)

Avrupa Birliği'nce (ozon tabakasının incelmesi sebebiyle) yasaklanmış metil bromür, hidrojen siyanür, fosfor hidrit, sülfüril diflorür vb. . gibi dezenfektanlar ve toksisiteleri konteynerlerde kullanılır ve taşınan ambalaj ve mallarda yüksek koruyucu verimlilik seviyesini garanti eder. Bazen koruyucu kombinasyonları belirli uygulamalar için kullanılır. Dezenfektanlar her uygulama türü için özel olarak onaylanmalıdır. En yaygın dezenfektanlar metil bromür, sülfüril florür, hidrojen siyanür, fosfin, etilen oksit ve formaldehidtir. Çeşitli dezenfektanların uygulanması, savaşmak istedikleri hedefe bağlıdır. Formaldehit, fosfin ve metil bromür genellikle dezenfektanlı ithalat kaplarında bulunur. Taşıma malzemesi ahşap ise, büyük olasılıkla kullanılacak olan dezenfektan; ahşap zararlıları ve çoğu küf ile mücadelede çok etkili olan metil bromürdür. Metil bromür kullanımı neredeyse tamamen yasaktır. Yukarıda belirtilen dezenfektanların yanı sıra, uluslararası alanda koruyucu olarak karbonil sülfür, kloropikrin ve karbon disülfür de kullanılmaktadır. Genel olarak, fumigasyon nesnelerine uygulanan dezenfektanlar sadece kontrollü ventilasyon ile giderilebilir. Dezenfektanlar koruyucu uygulama işlemi sırasında boşluklara derinlemesine nüfuz ettiğinden, yani ambalaj ve mallara derinlemesine nüfuz ettiğinden, sıkıca kapatılmış kaplarda tam ve güvenli havalandırma gereklidir. Uygulanan dezenfektanın büyük bir kısmı, koruma süresi boyunca nakliye sırasında sızıntılardan kaybolmaktadır. Bantlı havalandırma ızgaraları ve sızdırmazlık alanları kayıpları önlemeye yöneliktir. İyi kapatılmış kapları açarken, çok yüksek ve tehlikeli koruyucu konsantrasyonları hala mevcut olabilir. Bir konteyner açılırken paletler arasında küçük teneke kutular bulunursa, bunlar büyük olasılıkla metil bromüre maruz kalmıştır! Ambalajlar üzerindeki gri toz veya fosfindeki kap baz ipucu ve hidrojen siyanür, kap içine sistematik olarak dağılmayan düz, kahverengimsi tabletlerden salınır. Koruyucu dezenfektan uygulanmış bir konteynerin muayenesi, nakliyesi veya boşaltılması, yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli bir koruyucu uzman tarafından kontrol edilmeli ve konteyner bu kontrol sonrasında ilgili uzman tarafından sertifikalandırılmalıdır. [10][11][12][13].

Endüstriyel kimyasallar

Dezenfektanların yanı sıra konteynerlerde toksikolojik açıdan kritik konsantrasyonlarda başka gaz halindeki kimyasallarda tespit edilir. Bunlar esas olarak taşınan ürünlerden kaynaklanan kimyasal maddelerdir. Genellikle endüstriyel kimyasallar olarak da adlandırılırlar. Bunlara örnek olarak amonyak, benzen, bütadien, 1,2-dikloroetan, karbon dioksit, stiren, hidrojen sülfür, toluen, ksilen, aldehitler, esterler ve ketonlar verilebilir. Bulunan maddelerin bazıları sağlığa daha az zararlı iken, bazıları kanserojen etkiye sahiptir. Bu nedenle konteynerle yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi hazırlarken sadece koruyucu kimyasallar değil bu endüstriyel kimyasallara da dikkat etmek gerekir. Koruyucu kapları etiketleme yükümlülüklerine tabi olmakla birlikte, kaplardaki diğer tehlikeli maddeler için bu tür yükümlülükler yoktur. Ayrıca, farklı ülkelerin koruyucu dezenfektan yönetmelikleri uygulanamaz. Buna rağmen, çalışanlar, kimyasal maddelerden kaynaklanan çeşitli sağlık tehlikelerine maruz kalabileceğinden, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Hollanda ve Almanya'da yapılan çalışmalar, özellikle Güneydoğu Asya'dan ithal edilen ayakkabı ve tekstil ürünlerinin en fazla endüstriyel kimyasal barındırdığı bunların ve ardından mobilya ve ev eşyalarının geldiğini göstermektedir. Tıbbi ürünler veya gıda maddeleri içeren taşıma birimlerinde bu kimyasallar daha azdır.

Biyolojik tehlikeler

Uygun yaşam koşulları altında, özellikle ürünler ahşap gibi organik malzemelerden oluşuyorsa, nakliye sırasında ürünler üzerinde kalıplar görünebilir. Kollektif “kalıplar" çok sayıda mantar türünü içerir. Belli koşullar altında, bunlar kapların içindeki ahşabı hızla istila eder ve ahşap yüzeyinde çok sayıda partikül spor üretir. Bunlar, görsel olarak farklı renklerde ortaya çıkabilen pamuk benzeri, filamentli veya toz halinde tanımlanabilir. Konteyner kapısını açarken ve özellikle mantar ile enfekte olmuş materyali konteynerden çıkarırken temas edilen mantar sporları, solunum yollarıyla veya tahriş olmuş cilt bölgelerinden insan vücuduna girebilir ve vücut üzerinde zararlı bir etki bırakabilir. Mantarlar, uzun süreli ve yoğun temastan sonra hastalığa yol açabilecek alerjik bir potansiyele sahiptir. Ana etkiler akciğerlerde ve solunum yollarında ortaya çıkar. Örneğin kronik hastalıklar nedeniyle veya immünsüpresif ilaçların alınmasından sonra bağışıklık sistemi zayıflamış olan işçiler, küfler nedeniyle çok nadir ancak potansiyel olarak ciddi bir enfeksiyonun ortaya çıkmasını önlemek için maruz kalmamaya özellikle dikkat etmelidir. Küfler ayrıca mikotoksinler, yani çevreye salınabilen küf metabolitleri ve hücre duvarı bileşenleri vasıtasıyla toksik etkilere de sahip olabilir. Bazı mikotoksinlerin insan vücuduna girerken ve bazen de solunduğunda kanserojen etkisi vardır. (Koruyucu önlemler) Solunum kanalları ve cilt yoluyla etkileşen bu küf ve mantarların gıda maddeleri ile de temas etmesi ve bu yolla bulaşmaması için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedarikçilerin, çalışanlarının mantar ve küf ile temasından kaçınmak için ambalaj veya nakliye korumasında kuru odun tercih etmeleri gerekir. Eğer taşıma sırasında mantarla enfekte olmuş malzeme tespit edilirse, 2000/54 / EC sayılı Direktifte tanımlanan kontrol önlemleri hiyerarşisine uygun önlemler alınmalıdır. Örneğin Almanya'da Biyolojik Ajanlar Teknik Kuralı (TRBA 500), genel hijyen önlemleri konusunda ayrıntılı rehberlik sunmaktadır. Bu maruziyetten kaçınmak için çalışanların Parçacık filtreleme solunum koruması sağlayan kişisel koruyucu ekipman kullanması yeterlidir. [Kişisel Koruyucu Donanım RO-11-06-3 “Kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı kimyasal koruyucu giysi". Kullanılacak kişisel koruyucu donanım en azından partikül filtresi sınıf 2'ye ait olmalıdır. Ayrıca çalışanın gaz halindeki tehlikeli bir kimyasala da maruz kalması riski varsa bu durumda kişisel koruyucu donanımda bir kombinasyon filtresi gereklidir. Solunum sistemi koruması kullanıldığında, maksimum kullanım süresi gözlenmelidir [14][15][16][17][18].

Fotoğraf 3: Küflü ahşap ambalaj
Fotoğraf 3: Küflü ahşap ambalaj
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW 

Ölçüm

Bir konteynerin tehlikeli maddelerle etkileşimi olup olmadığına dair şüpheler varsa, konteyner açılmadan ve girmeden önce işveren veya nakliye yüklenicisi adına kalifiye personel tarafından incelenmelidir. Bu durum genellikle tehlikeli maddelerle enfektenin artması durumunda alınacak önlemleri belirten bir kontaminasyon raporunun hazırlanmasını içerir. Bu önlemler, örneğin belirli bir minimum süre boyunca aktif havalandırma ve yeterli kişisel koruyucu ekipmanı içerir. Koruyucular için ise, yetkili koruyucu uzmanı tarafından özel onay gereklidir. *Neden ölçüm yapmak zorundayım? *Ölçümler nasıl yapılabilir? *Ve ne ölçülebilir? Daha önce dezenfekte edilmiş konteynerler, yetkili personel tarafından havalandırıldıktan sonra serbestçe ölçülürse, bu ölçümler spesifik ölçüm tüpleri yardımıyla yapılabilir. Ancak bu tüpler bazı durumlarda çapraz duyarlılıklar gösterebilir. Bununla birlikte, bir kap içindeki belirli bir madde hakkında kısa süreli bilgi elde etmek için en uygun cihazı oluştururlar. Fotoiyonizasyon detektörleri sadece kümülatif değerler sağlar. Konteyner içinde bulunan maddelere ilişkin özel bilgi vermezler. Fotoiyonizasyon detektörleri genellikle çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan ve daha sonra kaplarda salınabilen alifatik ve aromatik hidrokarbonları tespit eder. Amonyak veya fosfin gibi belirli gazlar için, kombinasyon cihazları olarak da kullanılabilen kimyasal sensörler mevcuttur. Burada da performans aralığı, örneğin koruyucular gibi belirli madde türleri ile sınırlıdır. Bazı gümrük yetkilileri, bir konteynere girilip girilemeyeceğine karar vermesini sağlayan ölçüm cihazları kullanır. Burada, ölçüm prensibi, hareketliliklerinden dolayı bireysel maddelerin ayrılmasına dayanmaktadır. Kaplardaki maddeler hakkında ayrıntılı bilgi, bir kütle spektrometresine bağlı gaz kromatografik sistemleri ile elde edilebilir. Bu sistemler şu anda kaplarda bulunabilecek zararlı maddeler hakkında mümkün olan en geniş bilgi yelpazesini sunmaktadır. Bu sistemler çok pahalıdır ve bu nedenle ölçümler müteahhitler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir. Genellikle konteynerlerin havalandırılmasının, konteyner kapıları alanındaki zararlı maddelerin konsantrasyonunda hızlı bir azalmaya yol açacağı varsayılabilir. Bununla birlikte, özellikle kapların arkasında, 40 metrelik kaplarda koruyucu veya endüstriyel kimyasal kalıntılarının birikebileceği varsayılmalıdır. Burada sadece mekanik ventilasyon veya daha uzun ventilasyon süresi zararlı maddeleri azaltabilir. Her ölçüm tekniğinin avantajları ve dezavantajları olduğu için ölçümler her zaman doğru metodla ve planlama ile yapılmalıdır[19][20][21][22][23].

Resim 4 ve 5: Tüpler ve kabın içi ile ölçümler

Fotoğraf 4: Tüp ile ölçüm
Fotoğraf 4: Tüp ile ölçüm
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW
Fotoğraf 5: Konteyner içindeki ölçümler
Fotoğraf 5: Konteyner içindeki ölçümler
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW

 

Mevzuat

Sağlık ve güvenlik mevzuatına göre, işverenler bir risk değerlendirmesi yapmalı ve önleme tedbirleri belirlemelidir. Ayrıca işçilerini eğitmek ve bilgilendirmek ve kimin ve hangi koşullar altında ve hangi görevlerde çalışacaklarını tanımlamak zorundadırlar. (Örneğin, konteyner açmak, ölçüm yapmak). Bazı ülkeler, işçilerin koruyuculardan korunması için özel kurallar koymuş veya rehber belgeler yayınlamıştır. (örn. Almanya ve Hollanda). Almanya'da, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Ek III (5) “Fümigasyon" 'da, fümigasyon faaliyetleri için çeşitli Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallarda (TRGS) belirtilen özel yönetmelikleri belirlemektedir. Konteynerlerin fumigasyonu ve nakliyesi (havalandırma ve serbest bırakma dahil) için TRGS 512 “Fumigasyonlar" özel bir öneme sahiptir [24][25].

Fumigasyon kaplarının kullanımıyla ilgili farklı özel uluslararası kurallar ve öneriler farklı bakış açılarına ve hedef gruplara yöneliktir. Önemli örnekler: Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) önerileri, ör. IMO web sitesinde bulunan gemilerde pestisitlerin güvenli kullanımına ilişkin öneriler "[26]. Fumigasyon kapları ile ilgili bir diğer önemli bilgi kaynağı Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunu'nun (IMDG) bölüm 7.4.3 “Kısım Fumigasyon birimleri" dir. Bu oldukça kapsamlı düzenleme IMO web sitesinde de mevcuttur. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), farklı durumlarda fumigasyon hakkında önerilerde bulunmaktadır. Almanya'da, kimyasalların taşınması ve piyasaya sürülmesine ilişkin genel mevzuata ek olarak, dezenfekte edilmiş konteynerlerin taşınmasını düzenleyen iki ana düzenleme mevcuttur.

Gaz yoluyla dezenfekte (Fümige) edilmiş gemi konteynerlerinden kaynaklanan sağlık riskleri

Dezenfektan gazlara ve endüstriyel kimyasallara, çalışma esnasında (konteynerin boşaltılması, malların yeniden yüklenmesi veya depolanması sırasında) uzun süre maruz kalmak, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunları genellikler baş ağrıları, zayıf konsantrasyon, rahatsızlık, bulantı, göz alerjisi ve cildin tahrişleri gibi spesifik olmayan rahatsızlıklardır. Kapsamlı klinik muayeneler, beyin ve solunum sistemi dahil olmak üzere sinir sistemi bozuklukları için kanıt sağlamıştır. Bu tür bozuklukların sıklıkla yavaş başlaması nedeniyle, etkilenenlerin hastalıklarına neden olan maruz kalmayı tanımlamaları her zaman mümkün değildir. Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü Eylül 2008'e kadar 71 olay kaydetmiştir. En sık metil bromür ile temas tespit edilmiştir. Ancak çok sayıda kaydedilmemiş vaka olduğu varsayılmalıdır [27][28][29].

Önleme

Konteynerlerdeki gaz dezenfektesi işlemine potansiyel olarak maruz kalma, konteynerlerdeki yükün boşaltılmasına veya erişilmesine katılan tüm çalışanlar için normal sağlık ve güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak tanımlanmalı ve yönetilmelidir. Bu şu anlama gelir:

• Bir konteyneri açmadan önce bir risk değerlendirmesi yapmak

• Uygun güvenlik önlemlerini kullanarak konteynerin içinde bir dezenfekte gaz bulunma olasılığını belirlemek.

(https://extranet.osha.europa.eu/12103/1071103/1071424/ero_10_06-a-f/ero-10-06a-osh-management-systems/ero-10-06a-final-articles/2011_04_19_ero_10_06_a_10_management_risk_governance_final.doc/view https://extranet.osha.europa.eu/12103/1071103/1071424/ero_10_06-a-f/ero-10-06a-osh-management-systems/ero-10-06a-final-articles/2011_04_19_ero_10_06_a_10_ management_risk_governance_final.doc/view )

  • Aşağıda yer alan kontrol listesi bir ithalat konteyneri açmadan ve boşaltmadan önce ele alınmalıdır [30].
  • Konteynerde, kimyasal bulaşması muhtemel yük var mı?
  • Geçmişte aynı veya benzer yükler teslim edildi mi? *Bu yüklerle ilgili hangi deneyimler yaşandı ve bunlar nereden alındı?
  • Geçmişte konteyner boşaltma sırasında hangi koruyucu önlemler alındı?
  • Ölçüm aletleri var mı, ölçümleri yapmak için desteğe ihtiyaç var mı?

Bu kontrolün sonuçları, söz konusu konteyner yükünün kimyasallarla bulaşma olduğunu gösteriyorsa, konteyner dezenfekte konteyner ile aynı şekilde ele alınmalıdır. Konteyner; sadece işçiler ve üçüncü kişiler için olası tehlikeleri tanımlayabilen ve değerlendirebilen ve gerekli koruyucu önlemleri ayarlayabilen yetkili bir kişinin rehberliğinde açılmalıdır. Konteynerlerle çalışırken sistematik bir yaklaşım kullanılması tavsiye edilir. Konteynerler, örneğin tedarikçilerine, menşe ülkelerine ve içeriklerine bağlı olarak çeşitli gruplara ayrılabilir. Her gruba, tehlikeleri en aza indirgemek için belirli bir eylem şekli verilecektir. Asya'dan yeni bir tedarikçiden alınan ve ahşap ambalajlarda mal içeren bir kap, yüksek riskli bir gruba dahil edilebilir. Bu tür konteynerlerin, kirletici maddelere girmeden önce analiz edilmesi gerekir. Normalde gaz dezenfekteye tabi tutulmayan ve deneyimlerinin endüstriyel kimyasallardan daha fazla gaz vermediğini gösteren konteynerler düşük risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte, konteynerlere yükleme yaparken bu tarz kimyasal marufiyetlerle başa çıkmanın, önceden önlem almanın ideal bir yolu yoktur. Konteynerlerin taşınması, alıcıdaki ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır [31][32][33][34][35][36].

Alıcılar için, en kolay ve en güvenilir politika, ürünleri sipariş ederken halihazırda konteynerlerin ve malların gazdan arındırılmış durumda (örneğin menşe ülkede gazdan arındırıldıktan sonra) teslim edilmesini talep etmektir.

Gaz dezenfekteye ihtiyaç duymayan malların alıcıları için bir başka uygulanabilir ve kolay çözüm, gönderenin ambalaj, yük koruma tahtası ve paletlerinin (ISPM'ye göre bir 'HT' etiketi taşıyan,) ısıl işlem görmüş ahşap tercih etmektir.

Fotoğraf 6-7: Isıl İşlem Görmüş Ağaçlar ve Metilbromit kaplanmış Ağaçlar

Fotoğraf 6: Isıl işlem görmüş ahşap
Fotoğraf 6: Isıl işlem görmüş ahşap
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW
Fotoğraf 7: Metil bromid ile işlenmiş ahşap
Fotoğraf 7: Metil bromid ile işlenmiş ahşap
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW

Fotoğraf-8 ve 9: Konteynerin içten ve dıştan havalandırma yarıkları birbirine yapıştırılmış veya kapatılmış görselleri

Fotoğraf 8: Konteyner içine yapıştırılmış havalandırma yarıkları
Fotoğraf 8: Konteyner içine yapıştırılmış havalandırma yarıkları
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW 
Fotoğraf 9: Kabın dışına yapıştırılmış havalandırma yarıkları
Fotoğraf 9: Kabın dışına yapıştırılmış havalandırma yarıkları
Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW

(Kaynak: Hans-Peter Fröhlich, BGHW )

Bir nakliye konteynerinin dezenfekte edildiği biliniyorsa (belgeler, etiketleme) veya dezenfekte edildiğinden şüpheleniliyorsa, konteyner sadece bir yetkinlik sertifikasına sahip personel tarafından açılmalıdır. Şüpheye düşerseniz, konteyner dezenfekte edilmiş gibi işlem yapmalısınız. Genel bir kural olarak, gaz dezenfektanlı konteynerlerin açılması veya girilmesi yasaklanmalıdır. İhracat edildiği ülkede havalandırılan ve bu nedenle etiketsiz olarak aktarılan gaz dezenfektanlı konteynerler bile güvenli olmayabilir, çünkü ambalaj malzemesi olmayan mallar daha sonra kimyasal yayıyor olabilir. Folyoya sarılmış tek parçaların gazının alınması havalandırılsa bile birkaç gün sürebilir. Konteynerlerle, özellikle Asya'dan gelenlerle çalışırken, gaz dezenfektanının uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için nakliye belgeleri ve konteyner etiketleri kontrol edilmelidir: Bir yetki belgesi verilmiş mi? Verildiyse, konteynere girilebilir ve boşaltma başlayabilir mi? Konteynerlerle çalışırken önemli bir koruyucu önlem görsel bir inceleme yapmaktır. Bu bağlamda yapılacak en önemli kontrol havalandırma deliklerinin kapalı olup olmadığının kontrol edilmesidir. Günümüzde, havalandırma yuvaları genellikle konteynerin içinden sızdırmaz olarak tasarlanır. Konteynerin sızdırmazlık dudakları birbirine bantlanmış mı? Kap üzerinde gaz dezenfektanını işaret eden etiketler var mı? Bunlar kontrol edildikten sonra bir kabın hala dezenfektan içerdiği düşünülüyorsa, konteynere girilmemeli, üst bir yetkiliye haber verilmelidir. Konteynerin gaz dezenfektanı barındırıp barındırmadığına yönelik ipuçları (kapalı havalandırma yuvaları, dezenfektanın geri kalanı) sadece kabı açtıktan sonra bulunursa, kap tekrar kapatılmalı ve yetkisiz girişler engellenmeli, üst bir yetkiliye haber verilmelidir. Kaplar, dezenfektan uygulanmadığı veya uygun havalandırma gerçekleştirildiği için dezenfekte gaz barındırmıyorsa veya artık konteyner içinde etken gaz kalmadıysa, yine de endüstriyel kimyasalların kap içinde birikmesi mümkündür (bkz. 2.2 Endüstriyel kimyasallar). Bir konteyneri açarken tipik bir solvent benzeri koku algılanırsa, konteynerin boşaltılmadan önce yeterince havalandırılması gerekir. Bir kaba girmeden önce yeterli havalandırma (en az 30 dakika) sağlık risklerini önemli ölçüde azaltır. Şu anda, potansiyel tehlikelerin basit, hızlı ve her şeyden önce güvenli bir şekilde tanımlanması için genel olarak uygulanabilir bir strateji mevcut değildir. Uzmanlık düzeyini artırmak için araştırma, endüstriyel çalışma ve uygulamada ortak ve uyumlu çabalar gereklidir. 22 ve 23 Ekim 2009'da Hollanda Müfettişliği SZW, Avrupa İş Müfettişleri (Kıdemli İş Müfettişleri Komitesi, SLIC) için dezenfekte konteynerlerin tehlikeleri hakkında bir konferans düzenledi. Konferansta aralarında 12 AB üye ülkesinin İş Müfettişliği temsilcileri, Avrupa Komisyonu ve Bilbao'daki Avrupa Ajansı olmak üzere 40 katılımcı yer aldı. Birkaç ulusal yaklaşım sunuldu. Katılımcılar işçileri daha iyi korumak ve maruziyetleri izlemek için olası yolları tartıştılar. Sonuçlar internette mevcuttur. Birçok ülke konteynerle çalışmalara yönelik ulusal teftiş ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemiştir [37].

Sonuç

Tehlikeli maddelere maruz kalmış konteynerlerin ihracatçı ülkelerde güvenle yüklenmesi, ithalatçı ülkelerde ise güvenli taşıma ve güvenli boşaltmasını sağlanması için Avrupa’dan daha çok küresel ölçekte bir temel bulmak gerekir. Avrupa; kendi çalışanlarının yanı sıra diğer dünya ülkelerinin işçilerin de korunmasını garanti etmelidir. Dezenfeksiyon gerektiğinde minimum seviyeye indirilmelidir. Üretilen malların daha sonra bir emisyon kaynağı (endüstriyel kimyasallar) haline gelmemesi için özel çaba gösterilmelidir. Tedarik zinciri boyunca, üretim, nakliye koşulları ve boşaltma hakkında şeffaf bilgiler, çalışanları zararlı etkilere karşı korumayı mümkün kılar. Sadece ithalat değil, aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki ülkelere mal ihracatı da sadece yükleme ve boşaltma alanında çalışanların risk altına girmeyeceği şekilde gerçekleşmelidir [38][39][40][41][42].

daha fazla okuma

Low, A., Hüsing, U.P., Preisser, A., Baur, X., 'Regulations and control of in-transit fumigated containers as well as of fumigated cargo ships', International Maritime Health, Vol. 54, No 1-4, 2003, pp. 77-85. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14974780.

Preisser, A.M., Budnik, L.T., Hampel, E., Baur, X., 'Surprises perilous: toxic health hazards for employees unloading fumigated shipping containers', The Science of the Total Environment, Vol. 409, No 17, 2011, pp. 3106-3113. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21636109.

Inspectie SZW (Inspectorate SZW), Project fumigated Containers Report A870 (2009). Retrieved 29 October 2012, from: http://www.inspectieszw.nl/Images/Project_fumigated_ontainers_Report_A870_tcm335-312329.pdf.

Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Omgaan met gassen in importcontainers (2012). Retrieved 09 November 2012, from: http://www.inspectieszw.nl/Images/Omgaan%20met%20gassen%20in%20importcontainers_tcm335-312301.pdf.

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Transport sector social partners campaign against toxic gases (2012). Retrieved 29 October 2012, from: http://osha.europa.eu/en/news/be-transport-sector-social-partners-campaign-against-toxic-gases.

Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin und Universitätsprofessur für Arbeitsmedizin, Begasungsmittelrückstände in Importcontainern - eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Herausforderung (2012). Retrieved 29 October 2012, from: http://www.uke.de/institute/arbeitsmedizin/index_14284.php.

Scholes, E., van Putten, E. M., The dispersal of fumigants around ocean shipping containers, National Institute for Public Health and the Enviroment (RIVM), Bilthoven, 2007. Available at: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021041.pdf.

Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Fumigated containers, SLIC international approach (2009). Retrieved 09 November 2012, from: http://www.inspectieszw.nl/english/publications/fumigatedcontainersslicinternationalapproach.aspx.{{LangTempl |lang=tr }} {{Template:Translation |Page=Cargo Containers |Lang=tr }}

Katkıda bulunan
Klaus Kuhl

Hans-Peter Froehlich