Ana içeriğe atla

Giriş

Çok sık olarak, işçilerin tehlikeli maddelere maruz kalmalarını kontrol etmek için önlemler 'geçici' olarak alınır. Mevcut süreçler, prosedürler ve rutinler doğru varsayılır ve 'boru sonu' çözümleri kurulur. Birçok durumda, kişisel koruyucu donanım kullanımına dayanır. Örneğin, kontroller sürece zayıf bir şekilde entegre edildiğinden veya işçiler için kullanımı zor olduğundan, bu optimal olmayan kontrol seviyelerine yol açabilir. Kontrol hiyerarşisi, sorunu daha temel bir şekilde ele alan bir dizi kontrol seçeneğinin tanımlanmasını destekler. Kontrol önlemleri hiyerarşisi hakkında genel bir makaleyi burada bulabilirsiniz Önleyici tedbirler hiyerarşisi. Bu makale, tehlikeli maddeler kullanan şirketler için kontrol önlemleri hiyerarşisinin uygulanmasına odaklanmaktadır.

Hiyerarşinin mevzuat geçmişi

12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı 'işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinde iyileşmeyi teşvik edici tedbirlerin alınmasına ilişkin' Konsey Direktifi, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaya ilişkin temel kurallar koymaktadır. Bunlar, meslek hastalıkları ve kazalar için risk faktörlerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. İşveren, işçileri korumak için, onlara yönelik önleme, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren araçlar ve önlemler oluşturmalıdır. İşveren, önlemleri bir dizi genel önleme ilkesi temelinde uygulayacaktır; bunlardan bazıları: risklerden kaçınmak, risklerle kaynağında mücadele etmek, tehlikeli maddeleri tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek ve bireysel koruyucu önlemlerden ziyade toplu koruyucu önlemlere öncelik vermek[1][2]. Bu ilkeler, Kimyasal Maddeler Direktifi'nin 6.2. Maddesinde tercih edilen kontrol önlemleri hiyerarşisinde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır: a) ikame, b) maddelerin kaynağında salınmasını önleyen proses tasarımı ve mühendislik kontrolleri, c) havalandırma ve organizasyonel önlemler gibi kaynağında toplu koruyucu önlemler,  ve d) kişisel koruyucu donanım gibi bireysel önlemler [3]. Karsinojenler ve Mutajenler Direktifi karsinojen veya mutajenik maddeler için daha katı gereklilikler tanımlamaktadır [4]. Bu maddeler ekonomik kaygılardan bağımsız olarak teknik olarak mümkün olduğunca değiştirilmelidir (mad. 4.1). Eğer bu mümkün değilse, şirket kapalı sistemler kullanmalıdır (madde 5.2) ve bu da mümkün değilse, işveren, mevcut madde miktarlarının ve maruz kalan işçi sayısının sınırlandırılmasını içeren önlemlerin bir kombinasyonu yoluyla maruz kalmanın teknik olarak mümkün olan en düşük seviyeye düşürülmesini sağlamalıdır (madde 3 ve 5).

Hiyerarşinin detaylandırılması ve açıklanması

Tehlikeli maddeler için kontrol önlemleri hiyerarşisinin genel prensibi, kaynağa olabildiğince yakın önlemler almaktır. Bununla birlikte, hiyerarşinin çeşitli biçimleri literatürde bulunabilir. İyi bilinen bir biçimi 'STOP-prensibi' olarak adlandırılır: İkame (madde veya proses), Teknik kontroller, Organizasyonel önlemler ve Kişisel koruyucu donanım. Bölüm 2'de açıklandığı gibi, Kimyasal Ajanlar Direktifi'ndeki hiyerarşi biraz farklı bir sınıflandırma kullanır. Teknik ve organizasyonel önlemler 'toplu önlemler' kategorisinde birleştirilirken, kaynaktaki önlemleri ikame ve maddelerin salınımını sınırlayan diğer teknik önlemlere ayırır. Hiyerarşi gerçekten bir hiyerarşi mi? Her ne kadar bir kontrol hiyerarşisine dayanan bir yaklaşım mantıklı ve açık gibi görünse de, çeşitli kontrol seviyeleri arasındaki ayrım her zaman beklendiği kadar net değildir. Örneğin, bir işçiyi, perdeleme yoluyla tehlikeli maddelerin kaynağından ayırmayı düşünün. Sadece perdeleme kaynağa çok yakın bir şekilde sağlandığında (kapsülleme) bu hiyerarşinin en üst düzeyinde bir önlem olarak düşünülebilir. Ayrıca, bazı durumlarda, daha düşük bir seviyedeki önlemler, daha yüksek seviyedeki tedbirlerden daha etkili olabilir. Örneğin, çözücülerle temizleme ve yağdan arındırma işleminde, iyi tasarlanmış bir lokal egzoz havalandırması, çözücüyü daha az uçucu olanla ikame etmekten daha etkili olabilir. Son olarak, birçok durumda, çeşitli düzeylerde kontrol önlemlerinin bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, uygulamada, herhangi bir kontrol önlemi hiyerarşisi katı bir kural olarak değil, risk yönetiminde yön veren ve en iyi ve en etkili kontrol önlemlerinin seçilmesine yardımcı olan bir araç olarak görülmelidir. İşverenler, kendi seçtikleri kontrol önlemlerinin mantığını dokumante etmeli, düzenli olarak gözden geçirmeli ve işçilerle işbirliği içinde etkinlik ve uygunlukları üzerinde düşünmelidir. Bu makalede, yukarıda belirtilen kaynaklardan uyarlanan ve aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacak olan genel hiyerarşi kullanılır: *Kaynaktaki önlemler *Yayılımı azaltan teknik önlemler *Örganizasyonel önlemler *Kişisel koruyucu donanım.

Kaynaktaki önlemler

Kaynaktaki önlemler, tehlikeli maddelerin salınmasını tamamen önleyebilir veya salınmasını ve yayılımını mümkün olduğunca azaltabilir veya salınımı daha az zararlı olacak şekilde değiştirebilir. Aşağıdaki alt kategoriler seçilebilir: *Eliminasyon *İkame *Proses adaptasyonu *Kaynağın izolasyonu. 'Tehlikeli kimyasalların ikamesi’ başlıklı makalede eliminasyon ve ikame konusu daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Eliminasyon

Eliminasyon, söz konusu prosesten tehlikeli maddelerin kullanımının tamamen kaldırılması anlamına gelir. Potansiyel eleme seçeneklerine ilişkin algılayıcı olabilmek için konuya daha geniş bir yaklaşım benimsenmesi gerekecektir. Söz konusu maddeye veya ürüne bakmak yerine, o ürün veya madde tarafından yerine getirilmesi gereken çalışma sürecine ve işlevine bakılmalıdır. Bu amaçla, yenilikçi bir tutum sergilemek veya en azından alternatiflere karşı duyarlı olmak faydalı olacaktır. Böyle bir yaklaşımın örnekleri: *Mekanik sabitleme: Parke genellikle, solvent bazlı veya bir veya iki bileşenli poliüretan yapıştırıcıların kullanıldığı yapıştırma ile kurulur. Bunun yerine, 'klik' sabitleme sistemine sahip, yapıştırılmamış yüzer zeminler de vardır. Halılar da yapıştırıcı olmadan yerleştirilir veya sadece kenarlara yapıştırılır, böylece halıyı değiştirirken yapıştırıcı ve çözücü kullanımının kısmen ortadan kullanılmasını sağlar. Benzer şekilde, bitümlü çatı kaplama, ya yapıştırıcılar kullanılarak ve eritilerek (duman üreten) ya da çakıl ağırlığının kullanılmasıyla kurulabilir. *Temizleme ve dezenfeksiyon: **Mikro-fiber bezler, kirleri toplayabilmeleri için özel olarak tasarlanmıştır, böylece su ve deterjan kullanma ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır. **Tıbbi ekipmanın sterilizasyonu, formaldehit veya etilen oksit yardımıyla veya bir otoklavda ısıtılarak yapılabilir. **Et işleme endüstrisinde, kiri mümkün olduğunca çabuk çıkarmak dezenfektan kullanma ihtiyacını azaltır ve böylece kısmi eleme sağlar. *Tasarım/montaj: Bir prefabrik beton fabrikasında iyi tasarlanmış beton elemanların üretimi, şantiyelerde delme, kesme vb. faaliyetlere duyulan ihtiyacı azaltabilir ve kristal silikaya maruz kalmayı önleyebilir. NIOSH bu tür “Tasarım yoluyla önleme" örnekleri için özel bir web sitesi hazırlamıştır [5]. *İç nakliye: Birçok durumda, dizel veya gazla çalışan forkliftler yerine elektrikli forkliftler kullanılabilir. Bu, (dizel) motor emisyonlarına maruz kalmayı ortadan kaldırır. Hollanda'da, 4 tonluk bir kaldırma gücüne kadar olan uygulamalar için binaların içinde elektrikli forklift kullanımı zorunludur. Son olarak, tehlikeli maddelerin kullanımı ortadan kaldırılamadığında etkinliğin kendisinin ortadan kaldırılması düşünülebilir. Bazı kuaförler tarafından uygulanan bir örnek, kullanılan hassaslaştırıcı bileşenlere maruz kalmayı önlemek için müşterilere kalıcı dalgalanma sunmayı durdurmaktır.

İkame

Bir maddenin veya ürünün ikame edilmesi, (kimyasal) bileşiminde, "formunda" veya görünümünde veya ürünün ambalajında ​​değişiklik yapılmasını içerebilir. Genel olarak, olasılıkları öğrenmek için birden fazla tedarikçiye danışmanız tavsiye edilir. Ürün bileşimi söz konusu olduğunda, ikame, kullanılan ürün veya maddenin tehlikesini ('zararlılığı'), maruz kalma potansiyelini veya her ikisini birden azaltabilir. İkincisinin bir örneği, bir boya sıyırıcı olarak metilen klorür yerine dibazik esterlerin ikame edilmesidir [6]. Dibazik esterler daha az toksiktir (tehlikeli), ancak metilen klorürden daha az uçucudur, bu nedenle maruz kalma da daha düşüktür. Esas olarak maruziyeti azaltan ürünlere örnekler: *hassaslaştırıcı kromatlara dermal maruziyeti azaltan düşük kromatlı çimento [7]; *tehlikeli ve tahriş edici dumanlara solunarak maruz kalmayı azaltan düşük sıcaklıklı asfalt kullanımı [8]. Tehlikenin azaltılmasına bir örnek, uzun zamandır güçlü bir duyarlılık oluşturduğu bilinen gliseril monotiyoglikolat içeren sözde 'asit' kalıcı dalgalanan çözeltilerin ikame edilmesidir [9]. Alkali kalıcı dalgalanan çözeltiler bunun yerine daha az hassaslaştırıcılığı olan amonyum tiyoglikolat içerir. Ürünün 'formunun' değiştirilmesi, örneğin tozdan granüllere geçerek toz solunmasını hafifleterek maruz kalma potansiyelini azaltabilir. Örnekler arasında: *bitki koruma ürünleri (böcek ilaçları); *fayans yapıştırıcıları veya harçlar gibi yapı malzemeleri [10]; *hayvan yemi. Başka bir fırsat, toz yerine çözeltide bir ürün tedarik etmek veya parçacıkları daha az tehlikeli bir malzeme tabakası ile kaplamaktır. Bu tip kaplama, deterjan fabrikalarındaki enzimler için kullanılmıştır ve şu anda Nanomalzemeler için de düşünülmektedir. Örneğin, güneş koruyucularındaki titanyum dioksit nanoparçacıkları, yüzey reaktivitesini ve dolayısıyla dermal riskleri azaltmak için alüminyum oksit veya silika ile kaplanır [11][12]. Son olarak, iyi tasarlanmış bir ambalaj maruziyeti azaltabilir hatta önleyebilir. İki bileşenli reaktif kaplamalar, yapıştırıcılar veya dolgu maddeleri tahriş edici veya kuvvetle hassaslaştırıcı maddeler içerebilir. Örneğin epoksi ürünlerinde durum böyledir. Bileşenlerin, ambalajın içinde ve önceden ayarlanmış karıştırma oranında, karıştırma sırasında maruz kalma şansı olmadan karıştırılmasına izin veren paketler mevcuttur [13]. Bilinen bir başka örnek, örneğin bulaşık yıkama tabletleri veya böcek ilaçları için suda çözünür ambalajdır.

Proses adaptasyonu

Eğer teknik nedenlerden dolayı eliminasyon veya ikame mümkün değilse, proses adaptasyonu maddelerin kaynaktaki salınımını azaltmak için bir seçenek olabilir. Bu aynı zamanda odun tozu, silika, un tozu vb. gibi prosesle üretilen maddelere maruz kalım gerçekleştiğinde de bir çözüm olabilir. Görevlerin ve faaliyetlerin dikkatle değerlendirilmesi maddelerin salınmasını önleme fırsatlarını gösterebilir. Örneğin, prosese sokulan 'enerji' miktarını azaltarak: tozlu ürünlerin taşıma kayışlarından (örneğin hayvan yemi, hasat edilmiş ürünler) düşme yüksekliğinin azaltılması bakteri (endotoksinler) toksinlerine ve toza maruz kalmayı önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin fırıncılar tarafından işlenen unlu torbalar [14] gibi, torbalar çalkalamadan dikkatlice boşaltıldığında benzer maruziyet azalmaları ortaya çıkabilir. Temizlik faaliyetleri başka bir bariz örnektir: silme yerine vakumla temizleme veya ıslak temizleme hatta basınçlı hava kullanımı, tozun dağılmasını ve toza maruz kalınmasını önler. Toz veya liflere maruz kalmanın önlenmesi, malzemelerin testere ile kesilmesi yerine normal kesilmesiyle de elde edilebilir. Bu, cam yünü veya taş yünü takan izolatörler tarafından uygulanır. Belirli bir görevi yerine getirmek için gereken bir madde veya ürünün miktarını doğru bir şekilde ölçmeyi destekleyen ekipmanı kullanmak da iyi bir uygulamadır ('dozlama yardımcıları'). Profesyonel temizleyicilerin, doğrudan teması önleyerek yüksek konsantrasyonlu ürünleri doğru bir şekilde dozlamalarına yardımcı olabilirler. 'Islak baskılama teknikleri' adı verilen uygulamalar, kaynakta da süreç adaptasyonları sayılabilir. Kesilmiş, parlatılmış, ovulmuş veya delinmiş beton, tuğla veya seramik malzemelere su püskürtmek, silikaya maruz kalmayı azaltır. Yollardaki eski asfalt katmanları çıkarılırken de benzer teknikler kullanılır. Son olarak, araba boya püskürtmesi ve zemin kaplaması, bir üst kaplamanın astar kaplamalar üzerine 'ıslak-ıslak' uygulamasına örnektir. Bu tekniğin birkaç avantajı vardır: birkaç kaplama tabakasının yapışmasını arttırır ve zaman kazandırır. Ayrıca, zımparalamayı ve daha sonra yağ giderme adımını önler ve böylece solventlere ve zımpara tozuna maruz kalmayı önler.

Kaynağın izolasyonu

Tehlikeli maddelerin kaynağının izolasyonu, çeşitli türlerde muhafaza, ekipman ve proseslerin kapsüllenmesi ve örtülmesini içerebilir.  Maddelerin emisyonlarının tamamının veya neredeyse tamamının önlendiğinde, genellikle 'muhafaza' terimi kullanılır. Metal işleme makinelerinde, metal işleme sıvılarının buğularıyla temasını sınırlamak için genellikle belirli bir perdeleme sağlanır. Boya üretimi gibi üretim ortamlarında, üretim kaplarının kaplanması veya kısmi kaplanması giderek daha sık uygulanır. Şantiyelerde, harçlar veya ikili set ürünler için kapalı karıştırma kapları daha yaygın hale gelmektedir (fotoğrafa bakınız). Bir diğer iyi bilinen örnek, boya püskürtme tabancaları için kapalı çözücü temizleme ekipmanıdır. Hastanelerde ve evde bakımda, antineoplastik ilaçlara, yani anti-kanser ilaçlarına maruz kalmayı sınırlamak için kontamine çamaşırlar için kapalı kaplar kullanılır [15]. Hastanelerde anestezik gazların veya antineoplastik ilaçların uygulanması için nispeten gelişmiş kapalı sistemler mevcuttur [16].

Resim 1: Harçlar veya ikili set ürünler için kapalı karıştırma kabı
Resim 1: Harçlar veya ikili set ürünler için kapalı karıştırma kabı
Kaynak: Carat-tools (Hollanda) telif hakkı, telif hakkı sahibinin izni ile çoğaltılmıştır

Yayılımı azaltan teknik önlemler

Kaynaktaki önlemler maddelerin salınımını yeterince azaltamazsa, daha fazla yayılımı ve sonuç olarak işçilerin maruz kalmasını azaltan teknik önlemler (ilave olarak) dikkate alınmalıdır #İSG wiki makalesine bağlantı: Mühendislik kontrolleri#. Maddeleri kaynağa olabildiğince yakın çeken lokal egzoz havalandırması her zaman göz önünde bulundurulması gereken ilk seçenek olmalıdır. Genellikle, bu genel (oda) havalandırmadan çok daha etkilidir. Bununla birlikte, düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik işçi tarafından yapılacak günlük kontroller ve işveren tarafından organize edilecek periyodik bakımlar, bu önlemlerin etkinliği için çok önemlidir.

Lokal egzoz havalandırması

Etkili lokal egzoz havalandırması (LEV) tasarlamak uzmanlık isteyen bir faaliyettir. LEV'nin tasarımı, montajı, bakımı veya kullanımı uygun değilse, etkinliği ciddi şekilde azalacaktır [17][18]. Etkinliğini sağlamak için uzman bir tedarikçiye danışmanız tavsiye edilir. Genel olarak, iyi tasarlanmış ve iyi kullanılmış LEV sistemleri maruziyeti % 80-99 oranında azaltabilir [19]. Genel bir öneri, sistem girişinin kaynağa olabildiğince yakın yerleştirilmesidir. LEV davlumbazlar için genellikle davlumbaz çapına eşit bir maksimum mesafe pratik olarak kullanılır.  Diğer öneriler, uzun veya bükülmüş kanalları önlemek ve potansiyel olarak rahatsız edici hava akışlarını ve yayılan maddelerin yönünü ve kinetik enerjisini dikkate almaktır. Birçok durumda, LEV'nin etkinliğini artırmak için prosesi (kısmen) kapsamak gerekecektir. Burada ayrıntılı olarak tarif edilemeyecek kadar çok sayıda LEV türü vardır. Bununla birlikte, yakın tarihli bir HSE-yayını, LEV'in “giriş ve çıkışlarını" pek çok pratik örnek ve çizim ile kapsamlı bir şekilde tanımlamaktadır [20]. Burada birkaç örnek verilmiştir. Kaynak ve lehim için, statik veya ayarlanabilir davlumbazlar, aşağıya doğru havalandırmalı çalışma tezgahları ve lehim veya kaynak torçundaki uçtan çıkarma sistemleri dahil olmak üzere çeşitli seçenekler kullanılır [21][22]. Uçtan çıkarma nispeten verimli olabilir, ancak bu kaynak torçunun tam konumuna ve hareketlerine bağlıdır. Toz ve aerosollere - kaynak dumanlarına danışabilirsiniz. Ahşap zeminler (parke) için kullanılan zımpara makinelerindeki son gelişmeler, ahşap tozuna maruziyeti azaltmada çok etkili olan entegre LEV sistemli makinelerle sonuçlanmıştır (fotoğrafa bakınız). Birçok üretici şu anda bu tip makinelere sahiptir [23].

Resim 2: LEV'li zımparalama makinesi
Resim 2: LEV'li zımparalama makinesi
Kaynak: Bona telif hakkı, telif hakkı sahibinin izni ile çoğaltılmıştır

İtme-çekme havalandırma sistemlerinde, bir çıkarma noktası, kirlenme kaynağını geçen ve çıkarma noktasına doğru hareket eden temiz bir hava akışı ile birleştirilir. Düzgün tasarlanmışsa - ki bu çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır - bu sistem çok verimli olabilir. Resim 3, bir soğan işleme tesisinde bir taşıma kemerindeki bir düşme yerini göstermektedir. Sağlık sektöründen son bir örnek, ilaç hazırlama için 'havalandırmalı kabinlerin' kullanılmasıdır. Bunlar küçük olanlarının büyük oranda LEV verimliliğini arttırdığı LEV'li küçük bölmelerdir [24][25].

Resim 3: Soğan işleme tesisinde itme-çekme sistemi
Resim 3: Soğan işleme tesisinde itme-çekme sistemi
Kaynak: Pakstofaan (Hollanda) telif hakkı, telif hakkı sahibinin izni ile çoğaltılmıştır

Genel havalandırma

Lokal egzoz havalandırması genellikle tercih edilen seçenek olmasına rağmen, asla% 100 verimli değildir. Bu nedenle, yakalanmayan kirleticilerin zararlı konsantrasyonlara ulaşmasını önlemek için ek genel havalandırma gereklidir. Birçok küçük dağınık kaynağın bulunduğu durumlarda, genel havalandırma, tercih edilen seçenek bile olabilir. Bu, örneğin, birkaç işçinin ara sıra kaynak işleri yaptığı büyük bir üretim salonunda söz konusu olabilir. Bununla birlikte, genel havalandırmanın maddelerin hiçbir parçasını yakalamadığı, sadece onları seyrelttiği gerçeğinin farkında olunmalıdır. Böylece aslında madde ile çalışmayan işçiler de maruz kalabilirler. Sadece sınırlı sayıdaki durumlarda, kontamine havanın 'lokal yer değiştirmesi' seyreltme yerine mümkün olabilir. Bu teknoloji çok daha etkili olabilir. Örneğin sprey kabinlerinde uygulanır. Birçok şirkette hala doğal havalandırmanın, yani sadece kapı veya pencerelerin açılmasının yeterli olabileceği düşünülmektedir. Ancak, sadece nadir durumlar için bu doğrudur. Lokal egzoz havalandırmasına benzer şekilde, genel havalandırmanın tasarımı, montajı ve bakımı uzmanlık isteyen bir iştir. 'Kör noktaları' veya kısa devreleri önlemek için, içeri giren temiz hava, kirleticileri seyreltmeden tekrar girişe yakın olarak çıkarılarak hava giriş ve çıkış yerlerinin dikkatlice ele alınması gerekir. Ayrıca, gerekli hava akışı (m3/saat cinsinden) veya saat başına hava değişimi sayısı da dikkatlice belirlenmelidir. Odanın geometrisi, hava akışlarını bozabilecek herhangi nesne ve hava akışına müdahale de dikkate alınmalıdır. Ayrıca filtreleme seçenekleri ve ısıtma için enerji talebi ile ilgili olarak devirdaim için olanakları genellikle dikkate alınmaktadır. Çoğu durumda, karsinojen maddelerin varlığı halinde sirkülasyona izin verilmez. Etkinliğini sağlamak için özel bir havalandırma sistemleri tedarikçisine danışmanız tavsiye edilir.

Organizasyonel önlemler

Organizasyonel önlemler genellikle çok kesin olarak tanımlanmamıştır ve aslında birkaç tür tedbiri içerebilir. Burada, işçilerin ve tehlikeli maddelerin yerlerini ve ikisinin arasındaki mesafeyi etkileyen mekansal önlemler ile geçici önlemler arasında, işçilerin bulundukları ya da maruz kaldıkları süreye göre madde emisyonunun meydana geldiği süreyi belirleyen bir ayrım yapılır. İşçi eğitiminin de kurumsal bir önlem olduğu düşünülebilir. Ancak bu husus, Eğitim başlıklı ayrı bir Wiki makalesinde ele alınmıştır.

Mekansal önlemler

Mekansal önlemler, işçi ile yayılan maddeler arasındaki mesafeyi arttırmayı veya ideal durumlarda işçinin maddelerin kaynağından tamamen ayrılmasını amaçlamaktadır. Tam ayırma, belirli alanlara erişim kısıtlamaları ile sağlanabilir. Örneğin, seralarda, ürünlerin son zamanlarda pestisitlerle işleme sokulduğu bölümlere erişim genellikle geçici olarak kısıtlanır. İşlemden kısa bir süre sonra, bu, inhalasyon yoluyla buharlara veya dumanlara maruz kalmayı önler. Daha sonra, pestisit uygulaması ile örneğin hasat gibi mahsullerdeki faaliyetlerin yeniden başlaması ('yeniden giriş') arasında belirli bir 'bekleme süresi', yapraklardaki pestisit kalıntılarına dermal maruziyeti azaltır. Tam ayırma, belirli faaliyetler için ayrı odalar oluşturarak da gerçekleştirilebilir. Boyalı nesneler için ayrı kurutma odaları, buharlaşan çözücülere maruz kalmayı azaltır. Garajlarda genellikle ayrı bir motor test odası mevcuttur. Genel olarak, bu önlem, arttırılmış oda havalandırması veya test edilen araçların egzoz borularındaki LEV gibi hiyerarşinin diğer düzeylerindeki önlemlerle birleştirilir. Örneğin tanklarda bakım yapmak gibi kapalı alanlarda çalışma erişimi, kesinlikle talimat verilen ve korunan kişilerle sınırlı olmalıdır. İşçi ve maddeler arasındaki mesafenin artırılması, iç nakliye durumunda dikkatli bir güzergahla veya (yarı) otomasyon, robot kullanımı ve uzaktan kumanda için fırsatlar göz önünde bulundurularak organize edilebilir. Boya püskürtme robotları ve kaynak robotları otomobil endüstrisinde yaygındır. Seralarda pestisit püskürtmede bazen uzaktan kumandalı ekipman kullanılabilir. Ayrılmanın bir başka örneği, dizel jeneratörlerin inşaat sahalarındaki konumunun dikkatli bir şekilde seçimidir. Eğer, bunlar rüzgara karşı yerleştirilirse, dizel motor egzozu işçilerden alınıp uzaklaştırılır. Son olarak, çok daha az radikal tipte bir ayırma, kaplamalar için, örneğin epoksi reçineleri veya izosiyanatlar içeren reaktif ikili set kaplamalar için uzun saplı fırçaların, ruloların veya karıştırma ekipmanının kullanılmasıdır. Bu tür ekipman kaynaktan uzaklığı arttırır ve büyük bir etki olmasa da, hem inhalasyon hem de dermal maruziyet üzerinde bazı etkileri olabilir.

Geçici önlemler

Geçici önlemler bireysel çalışanlar için maruz kalma süresini azaltabilir. Görev rotasyonu, örneğin saç yıkama gibi sık sık 'ıslak iş' yapmak zorunda olan kuaförler için iyi bilinen bir örnektir. Birçok durumda, genç kuaförler veya çıraklar bu tür ıslak iş faaliyetlerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirir. Bununla birlikte, genel bir kural olarak, günde 2 saatten uzun süren ıslak çalışma kontakt dermatite yol açacaktır [26][27]. Bu nedenle, bu çalışmanın daha fazla çalışan üzerinde paylaşılması riski azaltabilir. Üzerinde düşünülmüş bir iş planlaması da çalışanların maruziyetini azaltabilir. Örneğin, seralarda sık sık öğleden sonra çoğu işçinin zaten çıkıp gittiği mümkün olduğunca geç vakitlerde, pestisit püskürtme yapmaya çalışılmaktadır.

Kişisel koruyucu donanım

Spesifik OSH-Wiki makaleleri Kişisel Koruyucu Donanım ve kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı koruyucu giysi  içerdiğinden, bu makale sadece mevcut bilgilere kısa bir genel bakış verecektir.

KKD'nin artıları ve eksileri

KKD yalnızca diğer önlemler yeterince etkili olmadığında veya uygulanması mümkün olmadığında kullanılmalıdır. KKD en kolay veya en ucuz çıkış yolu gibi görünebilir. Bununla birlikte, KKD kullanımı işçiler için oldukça külfetli olabilir. Maskeler ve solunum koruyucuları nefes almayı zorlaştırabilir ve iletişimi, hareket kabiliyetini, işitmeyi veya görüşü engelleyebilir. Bu da güvenlik risklerini artırabilir. Özellikle hava tedarikli sistemlerden bazıları, hortum kullanma ihtiyacı nedeniyle oldukça ağır olabilir veya hareket etmeyi engelleyebilir. Sıcak ortamlarda maske ve solunum koruyucuları takmak daha zor olabilir. Aynı şey genellikle koruyucu eldivenler ve koruyucu giysiler için de geçerlidir. Uzun süreli eldiven kullanımı aslında cilt hastalığının bir nedeni olabilir. Tüm bu nedenlerden ötürü, KKD kullanma ihtiyacı mümkün olduğunca sınırlı sürelerle sınırlandırılmalıdır. Ayrıca, KKD'nin etkinliği büyük ölçüde çalışma sürecine uygunluğuna ve uygun kullanıma bağlıdır. İşyerlerindeki pratik deneyimler bunun karmaşık olabileceğini göstermiştir: eldivenler çok uzun bir süre giyilemez, çünkü maddeler onlara nüfuz edebilir ve cilt zayıflayabilir, eldivenler giyildiğinde veya çıkarıldığında cilt kontaminasyonu ortaya çıkabilir ve filtrelerin süresi kullanılan respiratörlere ait filtrelerin kullanım süreleri düzgün bir şekilde kaydedilemeyebilir ve önerilen kullanım ömrü ile karşılaştırılamayabilir. Solunum koruyucuları filtreleri ayrıca saklama koşullarından etkilenebilir. Bu nedenle, kontrol hiyerarşisinde daha yüksek seviyedeki önlemler daha güvenilir olabilir. Birkaç madde birlikte kullanılırsa, bunların etkinliği sınırlı olabilir (örneğin, bir çözücü bir eldiveni bir madde için daha geçirgen hale getirebilir). 'Hassas gruplar' söz konusu olduğunda KKD kullanımına özel dikkat gösterilmelidir. Örneğin, solunum koruyucularının kullanımı astımdan muzdarip çalışanlar için daha külfetli, hatta imkânsız olabilir. Genç işçiler, genellikle deneyim ve eğitimden yoksun oldukları ve kısa vadeli geçici sözleşmeler üzerinde çalıştıkları için KKD'lerin 'uygun kullanımı' açısından daha savunmasız olabilirler. Bu nedenle, bazı üye devletlerde, 18 yaşından küçük işçilerin KKD kullanımını gerektiren işleri yapmasına izin verilmez. KKD'ler daha küçük insanlara veya kadınlara uygun olmayabilir. Genel olarak, bir ürün veya maddenin Güvenlik Bilgi Formu (GBF) uygun KKD'nin seçilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, prosesle üretilen maddeler söz konusu olduğunda (silika, odun tozu, kaynak dumanı, un tozu vb.), açıkça GBF mevcut değildir. Aynı anda birkaç madde kullanıldığı durumlarda uygun KKD'nin seçilmesinde sorunlar olabilir. Genel kuralları tanımlamak zor olduğundan, koruyucu ve mesleki sağlık hizmetleri veya KKD tedarikçileri tarafından maddelerin niteliğine, kullanılan miktarlara, yürütülen faaliyetlere ve ortaya çıkan maruziyet potansiyeline göre uyarlanmış özel tavsiyeler aranabilir.

Cilt koruma

Cilt koruması kullanımında, ilgili maddelere karşı yeterli koruma sağlayan aynı zamanda yapılması gereken işleri engellemeyen bir tür eldiven için dikkatli bir seçim yapılması gerekir. Dikkate alınacak hususlar, hem maddelerin nüfuz süresi hem de optimal bir elle tutunabilme ihtiyacı ile ilişkili olarak eldiven malzemesini ve eldivenin kalınlığını içerir. Zaten deri, pamuk ve polietilen eldivenler genellikle kimyasallara çok az koruma sağlar veya hiç koruma sağlamaz. Diğer eldivenler, özellikle lateks gibi alerjen içeren eldivenler yeni riskler bile getirebilir. Bu nedenle, sağlık sektöründe, lateks eldivenler giderek daha çok polivinilklorür eldivenlerle değiştirilmektedir. Ayrıca, özellikle kapatıcı eldivenler uzun süre giyilmemelidir. Eğer öyleyse, terleme cildi zayıflatacak ve ciltte tahriş edici sitokinler salınabilir ve sonunda cilt hastalığına (egzama / dermatit) yol açabilir. Koruyucu eldiven kullanımı ile ilgili genel öneriler şunları içerir: *Söz konusu madde (ler) için maksimum kullanım süresini belirlemek için GBF'ye veya eldivenin ürün bilgilerine danışın. *Tercihen, tek kullanımlık eldivenler kullanın ve onları sadece bir kez kullanın: *Eldivenleri alırken veya giyerken içi kontamine olabilir; *Eldiven çıkarılırken veya giyilirken cilt kontamine olabilir. *Eldivenler kullanılmadığında, tehlikeli maddeler eldivenin içine nüfuz etmeye devam edecektir, yani kullanım sırasında çalışma molaları sayılmalıdır. *Elleriniz veya eldivenleriniz ıslak veya kontamine olduğunda asla eldiven giymeyin. *Neme dayanıklı eldivenleri gerektiğinden uzun süre kullanmayın; eller zaten 10 dakika içinde terleme sonucu ıslanabilir, bu da kontakt dermatite yol açabilir. *Pamuklu iç eldivenler kullanarak terin nem etkisini önleyin. Birçok potansiyel soruna rağmen, eldiven kullanımı ile ilgili birçok iyi uygulama örneği vardır. Örnekler arasında, kuaförler tarafından kalıcı dalgalanma veya boyama solüsyonları kullanıldığında ve evde bakım çalışanları tarafından antineoplastik ilaçlarla kontamine olmuş çamaşırlara dermal maruz kalım meydana geldiğinde, (vinil) eldivenlerin kullanımı yer alır. Koruyucu eldivenlerin nasıl kullanılacağına dair açık bir talimat Alman Gisbau'da bulunabilir [28]. Birçok meslek için, el yıkama, cilt koruma ve cilt bakımını içeren bir cilt koruma planı tasarlanması önerilir; bu, imalat ve inşaattaki “kirli işler" için olduğu kadar sık sık el yıkama, ıslak çalışma veya cilt dezenfeksiyonu içeren servis işleri için de uygulanır.

Solunum koruma

Genellikle, solunum koruma ekipmanı seçimi uzman tavsiyesi gerektirir. Seçenek yelpazesi çok geniştir. Belirli bir ekipman türünün seçiminde dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: *Söz konusu maddeyi yakalamadaki kendine özgü yeteneği; *Maddenin işyerinde mesleki maruz kalma sınırına göre beklenen konsantrasyonu ile belirlenen gerekli olan koruma faktörü – eğer varsa; *Aynı anda kullanılan diğer maddelerin olası etkileşimleri, sınırlamaları veya standart dışı sıcaklıklarda ve hava basıncında çalışma; *İşçinin hareketliliği, kapalı alanlarda çalışma, iş yükü vb. gibi ergonomik faktörler. *Belirli bir çalışan için uygunluğu; sakal, beden, vücut ağırlığı, cinsiyet vb.gibi bireysel faktörler. İşçinin soluduğu havayı filtreleyen cihazlar ile işçinin solunum bölgesine temiz hava sağlayan havayla beslenen veya "çevreden bağımsız" sistemler arasında bir ayrım yapılabilir. İkinci tip ekipman, harici bir kaynaktan (örneğin silindirlerden) temiz hava çekebilir veya işyeri havasını filtreleyebilir. Solunan havayı filtreleyen sistemlerde, filtre tipi, koruma seviyesini belirleyen önemli bir faktördür. Toz veya dumanların solunmasını önlemek için, çeşitli koruma seviyelerine sahip filtreli yüz maskeleri mevcuttur (P1, P2 ve P3). Buharlara veya gazlara maruz kalma durumunda, koruma sınıflarına göre alt kategorileri olan (örneğin organik buharlar için A-I tipi) madde sınıfları için belirli filtre türleri mevcuttur. Her iki durumda da, filtreler yarım yüz maskesine (burun ve ağzı kaplayan) veya yüzün tamamını kaplayan tam yüz maskesine uygulanabilir. Kaba toz için burun ve ağzı kaplayan daha basit filtreli yüz maskeleri de kullanılmaktadır. Filtre tipleri hakkında daha ayrıntılı bilgi Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkındaki OSH-Wiki makalesinde bulunabilir. Hava beslemeli veya bağımsız sistemler genellikle tam yüz maskeleriyle uygulanır ve en yüksek düzeyde koruma gerektiren daha zorlu durumlarda veya örneğin yüksek fiziksel iş yükünün filtreleme maskelerinin kullanımını engellediği gibi durumlarda kullanılır. Gerekli koruma seviyesi ile ilgili olarak, yaygın olarak kullanılan iki parametre söz konusudur; *'Nominal koruma faktörü' (NPF): laboratuvarda ideal koşullarda belirlenen ve tedarikçinin solunum cihazında belirtmesi gereken koruma faktörü; *'Atanmış koruma faktörü' (APF): gerçek hayattaki işyeri koşullarında belirlenen daha gerçekçi bir koruma faktörü. Çeşitli solunum koruma tiplerine ait atanmış koruma faktörleri üzerine bir araştırma, örneğin [29]' da bulunabilir. Optimal koruma için, solunum koruma cihazları açıkça düzgün şekilde kullanılmalıdır. Yüze mükemmel uyum çok önemlidir. Bir veya iki günlük sakalın bile koruma seviyesini ciddi şekilde azaltabileceği iyi bilinen bir gerçektir. Kapsamlı uygunluk testi, kişiselleştirilmiş ekipman kullanımı ve düzenli olarak sızıntı olup olmadığınının kontrolü önerilir. KKD'nin daha küçük veya daha uzun çalışanlara veya kadınlara da uygun olması gerekebilir. İlaveten, kullanım süresi kaydedilmeli ve üreticinin maksimum kullanım süresi hakkındaki tavsiyelerine uyulmalı ve birkaç madde bulunduğunda itinayla dikkate alınmalıdır. Kullanılmadığı zamanlarda, maskeler kirlenemeyecekleri temiz ve kilitli bir yerde saklanmalıdır.

Kontrol önlemlerinin etkinliği

Pratikte, iş hijyeni uzmanlarının genellikle kontrol önlemlerinin etkinliğinin öznel yargısına güvenme eğiliminde oldukları gözlenmiştir [30]. Her ne kadar kontrol önlemlerinin etkinliği hakkında ampirik bilgi mevcut olsa da, bu bilgilerin çoğu dağılmıştır. 2008 yılından bu yana mevcut bilgilerin sistematik olarak toplanması ve değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Sonuçlar [31]' de rapor edilmiştir ve 2012 boyunca' Maruz Kalma Kontrol Etkinliği Kütüphanesi '(ECEL) adlı web tabanlı bir veritabanında sunulacaktır.

'En iyi uygulama' veya 'kanıta dayalı' uygulama

'İyi uygulama', 'en iyi uygulama' veya 'kanıta dayalı' kontrol önlemleri terimleri sıklıkla kullanılırken, bu terimlerin hiçbiri dar bir şekilde tanımlanmamış gibi görünmektedir. Vikipedi: “En iyi uygulama, sürekli olarak diğer yollarla elde edilenlerden üstün sonuçlar gösteren ve kıyaslama olarak kullanılan bir yöntem veya tekniktir" diye açıklar [32]. 'Kanıta dayalı' uygulamada, şu ifade edilir (formülasyon kontrol önlemleri durumuna kısmen uyarlanır): “Kanıta dayalı uygulama, bilimsel yöntemden elde edilen en iyi kanıtları karar verme sürecine uygulamayı amaçlamaktadır. Önlemlerin riskleri ve yararları ile ilgili kanıtların gücünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır (önlemlerin eksikliği dâhil). Bu, herhangi bir önlemin zarardan daha iyi olup olmayacağını öğrenmeye yardımcı olur " [33].

Aslında, iyi ya da en iyi uygulamanın ya da kanıta dayalı kontrol önleminin, her durumda, yeterince kontrol edilen, yani mevcut mesleki maruziyet sınırlarının çok altında bir maruziyete yol açacağını garanti eden genel bir kural yoktur. Sadece açıkça belirtilmiş ve kanıtlanmışsa (sağlam bir kanıta dayalı olarak), belirli bir kontrol önleminin, sınır değerlerin yeterince altında maruziyetle sonuçlanacağı varsayılabilir. Bazı üye devletlerde, bu tür “kanıta dayalı" uygulama örnekleri toplanmış ve kullanıma sunulmuştur (bakınız 5.2).

Teknik faktörler

Kontrol önlemlerinin etkinliğini belirleyen teknik faktörler, çeşitli kontrol önlemleri türleri arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Genel havalandırma, lokal egzoz havalandırması veya kapalı ekipman gibi tesislerin uygun tasarımı, kurulumu ve bakımı, potansiyel etkinliğini sağlamak için çok önemlidir. Bir kontrol önleminin tasarımı ve başarı potansiyeli, işçilerin ek çaba sarf etmeden uygun şekilde kullanmasına yardımcı olduğunda en uygunudur. Bu prensibi gösterebilecek örnekler, kullanılan ekipmanın açılmasına veya açılacak kapılara bağlanan LEV için otomatik çalışmadır. Başka bir örnek, çözücü buharlarının tükenmesine ve çıkarılmasına izin vermek için sadece belirli bir süre sonra açılabilen kapalı bir tabanca temizleyicisidir.

İnsan faktörleri ve işçi danışmanlığı

Kontrol önlemlerinin düzgün işleyişinin, büyük ölçüde nasıl uygulandığına bağlı olabileceği iyi bilinmektedir. En açık örneklerden biri, tamamen etkili olabilmek için sık sık yeniden konumlandırılması gereken hareketli bir kola sahip bir LEV sistemidir. Başka bir örnek, makinelerde (örneğin metal işleme makineleri) perdeleme veya kapların örtülmesidir. Çalışanlar bu tür önlemleri almaya çalışabilir, çünkü erişimi sınırlayabilir, nesnenin görünürlüğünü etkileyebilir veya zaman alabilir. Bu nedenle, belirli kontrol önlemleri kurmadan önce çalışanlara danışmak çok hayatidir. Ardından, kontrol önlemlerinin doğru kullanımı konusunda eğitim verilmeli ve düzenli aralıklarla yeniden eğitim öngörülmelidir. Çerçeve direktifi, buna benzer danışma sürecinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir: “İşverenler çalışanlarına ya da onların temsilcilerine danışmalı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm sorular üzerinde tartışmalara katılmalarına izin vermelidirler"[34]. Çalışanlar, maruziyet ve ilgili sağlık etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. İşverenler, neden belirli bir korunma önlemleri seti, düzenli bir yeniden değerlendirme ve teknik ilerlemeye adaptasyon seçtiklerine dair belgelenmiş bir mantıktan yararlanacaklardır.

Kontrol önlemlerini seçme yöntemleri ve araçları

Uygun kontrol önlemlerinin seçilmesi, birçok şirketin desteğe ihtiyaç duyabileceği daha geniş bir risk değerlendirme ve yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Düzenli bir güncelleme ve teknik ilerlemeye uyumun yanı sıra, bakım yaparken olağanüstü ve öngörülebilir daha yüksek maruz kalımlar ya da kazalar için de ihtiyatlar öngörülmelidir. Belirli önlemlerin uygulanması, etkinlik kontrolü ve bakım için sorumlulukların açıkça belirtilmesi tavsiye edilir. Bu, uzman tavsiyesi veya çeşitli araçların ve mevcut bilgi kaynaklarının kullanılmasıyla desteklenebilir.  'Tehlikeli maddeler için risk yönetim araçları' hakkındaki OHS-Wiki makalesi, bunlara kapsamlı bir genel bakış sunarken, İkame ile ilgili makale bu seçeneği özellikle destekleyen bilgi yöntemlerini ve kaynaklarını açıklar. Burada, çeşitli destek fırsatları sadece kısa bir süre için vurgulanmıştır.

Risk değerlendirmesi veya kontrol bandı araçları

Tehlikeli maddeler için risk değerlendirmesini kolaylaştıran çeşitli belirlenmiş araçlar mevcuttur. Çoğu durumda, bu araçlar aynı zamanda potansiyel önlemlere yönlendirir veya potansiyel önlemlerin etkisinin değerlendirilmesini kolaylaştırır. En iyi bilinen araçlardan dördü ILO'nun Uluslararası Kimyasal Kontrol Uygulaması, İngiliz COSHH-Essentials, Alman EMKG (Einfaches Massnahmenkonzept Gefahrstoffen) ve Hollandalı Stoffenmanager'dir. İlk üçü, kullanıcıyı doğrudan bir kontrol önlemleri sınıfına ('bant') yönlendiren ve sektörel veya prosesle ilgili rehberliğe bağlantılar sağlayabilen Kontrol Banding araçlarıdır. Bir dizi spesifik kontrol önlemi ‘kontrol kılavuz sayfalarında’ ayrıca anlatılmıştır. Stoffenmanager, spesifik kontrol önlemlerinin etkinliğinin aynı araçla değerlendirilebilmesinden sonra, (inhalasyon maruziyeti için) kantitatif bir risk değerlendirmesinin yanı sıra kalitatif bir risk değerlendirmesine de imkan sağlar. Bu araç aynı zamanda kontrol önlemleri konusunda rehberlik için bir bağlantıya sahiptir ve Hollandaca, İngilizce ve Almanca sürümlerinde mevcuttur. Daha fazla bilgi yukarıda belirtilen OHS-Wiki makalelerinde ve 'Daha fazla okuma için bağlantılar' bölümünde bulunabilir.

Bilgi kaynakları ve iyi uygulamalar

İngiltere'deki Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE), Almanya'daki BAuA ve Hollanda'daki Sosyal İşler Bakanlığına ait 'Arboportal' gibi üye devletlerin birçok ulusal enstitüsü, iyi uygulamalar hakkında bilgi ve bağlantı sağlar. EU-OSHA, kendi web sitesinde bir “Pratik Çözümler" veritabanı kurmuştur. SUBSPORT, CATSUB ve CLEANTOOL gibi AB projeleri, ikame odaklı web tabanlı veritabanlarıyla sonuçlanmıştır. Alman “Branchenlösungen" de, özel durumlar için yerleşik çözümler toplanmıştır. İşveren eğer koşullar benzerse bu çözümleri uygulayarak güvenli olduğundan emin olabilir. Ancak, uygulanan önlemlerin hâlâ kurallara uygun olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu bağlantılar, kontrol önlemlerine ilişkin seçenekler hakkında çok faydalı bir bilgi kaynağı olabilir. Bununla birlikte, hemen uygulanabilecek bir 'reçete' sağlamadıklarının vurgulanması gerekir. Tehlikeli maddelere maruz kalma risklerini kontrol etmek çoğu durumda 'kişiye özel' yapılmalı ve kendi şirketindeki belirli koşullara dikkatle uyarlanmalıdır [35][36][37].  Daha fazla bilgi yukarıda belirtilen OHS-Wiki makalelerinde ve 'Daha fazla okuma için bağlantılar' bölümünde bulunabilir.

daha fazla okuma

Ministry of Social Affairs and Employment, Netherlands (2012), Arboportaal - Arbocatalogi. Retrieved 16 May 2012, from: http://www.arboportaal.nl/types/alle/arbocatalogi?/onderwerpen.

BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2012), Good Practice information. Retrieved 9 March 2012, from: http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Informationen-fuer-die-Praxis.html.

Universum Verlag (2012), Branchenregelungen. Retrieved 16 May 2012, from: www.arbeitsschutz-center.net/branchenregelungen/.

INRS/ ISTAS/ Kooperationsstelle Hamburg (2012), CLEANTOOL - Optimization of Metal Surface Cleaning. Retrieved 16 May 2012, from: http://cleantool.org/?lang=en.

HSE – Health and Safety Executive (2012), COSHH-essentials, Control guidance sheets. Retrieved May 16, 2012 from: www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm.

European Commission, Practical guidelines of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work, Luxembourg, European Commission, Employment, social affairs and equal opportunities, Unit F.4, 2006. Available at: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6805058.

O3 Software, (2012), EMKG, Einfaches Massnahmenkonzept Gefahrstoffe. Retrieved 16 May 2012, from: http://www.emkg.de/.

EU OSHA - European Agency for Safety and Health at Work (2012), Practical Solutions. Retrieved 16 May 2012, from: http://osha.europa.eu/en/practical-solutions.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, FACTS 34, Elimination and substitution of dangerous substances, EU-OSHA, Bilbao, 2003. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/34.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, E-facts 41, Cleaners and dangerous substances, EU-OSHA, Bilbao, 2008. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact41.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, FACTS 79, Protecting workers in hotels, restaurants and catering, EU-OSHA, Bilbao, 2008. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/79.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Skin diseases and dermal exposure: policy and practice overview, EU-OSHA, Bilbao, 2008. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, E-facts 26, Dangerous substances in HORECA, EU-OSHA, 2008. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact26.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health, EU-OSHA, Bilbao, 2009. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Preventing harm to cleaning workers, EU-OSHA, Bilbao, 2009. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TEWE09006ENC.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Safe maintenance in practice, EU-OSHA, Bilbao, 2010. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/safe-maintenance-TEWE10003ENC.

Gisbau – Gefahrstoff Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (2012), Retrieved 6 March 2012, from: www.wingis-online.de.

Gisbau - Gefahrstoff Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (2012), Handling epoxy products. Retrieved 9 March 2012, from: www.gisbau.de/service/epoxi/epoxi.htm.

HSE – Health and Safety Executive (2012), Local Exhaust Ventilation. Retrieved 9 March 2012, from: www.hse.gov.uk/lev/index.htm

ILO - International Labour Organisation (2012), Chemical Control Toolkit. Retrieved March 9, 2012 from: http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/index.htm

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (2012), Prevention through design. Retrieved 12 April 2012, from: http://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/ Prevention through design.

Ministry of Social Affairs and Employment/ TNO/ Arbo Unie/ BECO (2012), Stoffenmanager. Retrieved 16 May 2012, from: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx.

SUBSPORT consortium (2012), Substitution database. Retrieved 9 March 2012, from: www.subsport.eu.

Katkıda bulunan
Jeroen Terwoert

Thomas Winski

Richard Graveling