Skip to main content

Ansvarsbegrensning

Informasjon gitt til EU-OSHA av forfattere vises som mottatt, uten noen form for garanti og kun til informasjonsformål. Disse forfatterne forblir ene og alene ansvarlige for nøyaktigheten og påliteligheten til dataene og informasjonen som er gitt. Vær oppmerksom på at informasjon gitt av forfattere ikke nødvendigvis gjenspeiler EU-OSHAs synspunkter.

Selv om EU-OSHA streber etter å holde informasjonen oppdatert og nøyaktig, gjør EU-OSHA ingen krav, forsikringer eller garantier om nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten til informasjonen som er tilgjengelig via OSHwiki, og fraskriver seg derfor uttrykkelig ethvert ansvar for feil og utelatelser i den utstrekning loven tillater det.

Med mindre annet kreves av lovfestede regler eller gjeldende lovbestemmelser, er informasjonen som er tilgjengelig via OSHwiki kun av generell informasjonskarakter. Informasjonen skal ikke under noen omstendighet tolkes som faglig eller juridisk rådgivning.

EU-OSHA påtar seg intet ansvar for tap eller skade som kan oppstå som følge av eller i tilknytning til informasjon på OSHwiki, inkludert informasjon med hyperkobling fra OSHwiki som er og skal forbli under kontroll og ansvar av berørte tredjeparter.

EU-OSHA er ikke i stand til å bekrefte ektheten til et dokument innsendt av en tredjepart, inkludert informasjonen deri. EU-OSHA kan heller ikke garantere samsvar mellom offisielle tekster og tilsvarende digitale kopier som kan gjøres tilgjengelige på OSHwiki. Dersom det gjøres oppmerksom på feil eller utelatelser vedrørende informasjon gitt via dette OSHwiki-nettstedet, vil EU-OSHA umiddelbart forsøke å rette dem direkte eller, om nødvendig, henvise saken til den berørte forfatteren eller tredjeparten.