Přejít k hlavnímu obsahu

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Informace, které autoři poskytují agentuře EU-OSHA, se zobrazují v podobě, v jaké byly obdrženy, bez jakékoli záruky a pouze pro informační účely. Tito autoři zůstávají výhradně odpovědní za přesnost a spolehlivost poskytovaných údajů a informací. Upozorňujeme, že informace poskytnuté autory nemusí nutně odrážet názory agentury EU-OSHA.

I když agentura EU-OSHA usiluje o to, aby informace byly předloženy včas a byly věcně správné, nestanovuje žádné nároky, ujištění ani záruky ohledně správnosti, úplnosti či vhodnosti informací dostupných prostřednictvím stránek OSHwiki stránek, a tudíž výslovně odmítá svou odpovědnost za chyby a opomenutí v maximální míře povolené zákonem.

Nevyžadují-li zákonné požadavky nebo platné právní předpisy jinak, mají informace zpřístupněné prostřednictvím stránek OSHwiki pouze obecný informační charakter. Za žádných okolností se tyto informace nemají považovat za odborné nebo právní poradenství.

Agentura EU-OSHA nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu, které mohou vzniknout na základě důvěry v informace poskytované prostřednictvím stránek OSHwiki, včetně informací, na něž tyto internetové stránky odkazují a které spadají a budou nadále spadat pod výhradní kontrolu a odpovědnost příslušných třetích stran.

Agentura EU-OSHA není schopna potvrdit pravost žádného dokumentu předloženého třetí stranou, včetně jakýchkoli informací v něm uvedených, ani nemůže zaručit soulad jakéhokoli oficiálního textu s odpovídajícími digitálními kopiemi, které by mohly být zpřístupněny prostřednictvím stránek OSHwiki. Pokud bude agentura EU-OSHA upozorněna na chyby či opomenutí týkající se informací poskytovaných prostřednictvím těchto stránek OSHwiki, vynasnaží se, aby je neprodleně opravila přímo nebo v případě potřeby postoupila záležitost dotčenému autorovi nebo třetí straně.