Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

De informatie die door auteurs aan EU-OSHA wordt verstrekt, wordt ongewijzigd weergegeven, zonder enige garantie en uitsluitend voor informatiedoeleinden. De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en informatie. De door auteurs verstrekte informatie weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van EU-OSHA.
    
Hoewel EU-OSHA zijn best doet om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en correct is, doet het geen toezeggingen en biedt het geen waarborgen of garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de via OSHwiki aangeboden informatie. EU-OSHA aanvaardt derhalve uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies, voor zover wettelijk mogelijk.

Tenzij anders vereist op grond van wettelijke voorschriften of toepasselijk recht, is de informatie die via OSHwiki kan worden geraadpleegd, uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. In geen geval mag de informatie worden opgevat als beroepsmatig of juridisch advies.

EU-OSHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade ontstaan door gebruik van de via OSHwiki verstrekte informatie. Dit geldt ook voor informatie die kan worden bereikt via op OSHwiki weergegeven links: deze informatie valt onder de uitsluitende zeggenschap en verantwoordelijkheid van de betrokken derden.

EU-OSHA is niet in staat de authenticiteit van door derden verstrekte documenten of van de daarin vervatte informatie te verifiëren; noch kan EU-OSHA garanderen dat officiële teksten overeenstemmen met de overeenkomstige digitale kopieën daarvan die op OSHwiki beschikbaar worden gesteld. Mocht EU-OSHA attent worden gemaakt op fouten of omissies in de via OSHwiki verstrekte informatie, dan zal het onmiddellijk proberen deze zelf te corrigeren of, waar nodig, de kwestie voorleggen aan de betrokken auteur of derde.