Премини към основното съдържание

Отказ от отговорност

Информацията, предоставена на EU-OSHA от авторите, се показва във вида, в който е получена, без каквато и да е гаранция и само за информационни цели. Авторите носят пълна отговорност за точността и надеждността на предоставените данни и информация. Имайте предвид, че информацията, предоставена от авторите, не отразява непременно възгледите на EU-OSHA.

Въпреки че се стреми да поддържа информацията навременна и точна, EU-OSHA няма никакви претенции, уверения или гаранции за точността, пълнотата или адекватността на информацията, достъпна чрез OSHwiki, и изрично се отказва от отговорност за грешки и пропуски в максималната степен, позволена от закона.

Освен ако не се изисква друго по силата на законови правила или приложими законови разпоредби, информацията, достъпна чрез OSHwiki, има само общ информационен характер. При никакви обстоятелства информацията не може да се тълкува като професионален или правен съвет.

EU-OSHA не поема отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на разчитане на информацията, предоставена чрез OSHwiki, включително информацията, към която има хипервръзки от OSHwiki, които са и остават под изключителния контрол и отговорност на съответните трети страни.

EU-OSHA не е в състояние да удостовери автентичността на който и да е документ, предоставен от трета страна, включително на съдържащата се в него информация; EU-OSHA не може да гарантира и съответствието на официалния текст със съответните цифрови копия, които могат да бъдат предоставени в OSHwiki. Ако бъде обърнато внимание на грешки или пропуски, свързани с информацията, предоставена чрез OSHwiki, EU-OSHA незабавно ще се постарае да ги коригира директно или, когато е необходимо, ще отнесе въпроса до съответния автор или трета страна.