Премини към основното съдържание

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има за цел да направи европейските работни места по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни чрез разработване, анализиране и разпространение на информация за безопасността и здравето при работа (БЗР). В ролята си на отправна точка за информация в областта на БЗР Европейската агенция за безопасност и здраве при работа възлага, събира, анализира и публикува изследвания и статистически данни за рисковете, свързани с БЗР.

Основната цел на OSHwiki е да предоставя целенасочена, надеждна и актуална информация по различни теми, свързани с БЗР, чрез устойчив набор от статии, даващи поглед върху БЗР в Европа.

OSHwiki е онлайн енциклопедия, включваща статии, изготвени от самата Европейска агенция за безопасност и здраве при работа или от независими автори, на които агенцията е предоставила достъп.

Съдържанието, предлагано от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, може да произхожда от автори и/или — в повечето случаи — да съдържа информация, която е собственост на трети страни.

Информацията, публикувана в OSHwiki, може да е защитена с права на интелектуална и индустриална собственост. Правата на собственост, включително авторските права, върху всяка информация, предлагана от OSHwiki, принадлежат на съответните собственици, като това са EU-OSHA, авторите или всяка друга трета страна, посочена като такава. Достъпът до OSHwiki не дава на потребителите право на собственост върху информацията, която им е предоставена там. Всички права, които не са изрично предоставени с настоящия документ, принадлежат на съответния(те) собственик(ци).