Hoppa till huvudinnehåll

Friskrivning från ansvar

Information som skribenter lämnar till EU-Osha visas som mottagen, utan någon som helst garanti och endast i informationssyfte. Dessa skribenter är ensamma ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten hos de uppgifter och den information som tillhandahålls. Observera att information som lämnas av skribenter inte nödvändigtvis speglar EU-Oshas synpunkter.

EU-Osha strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men hävdar, försäkrar eller garanterar inte att den information som finns tillgänglig via OSHwiki är korrekt, fullständig eller ändamålsenlig, och frånsäger sig därför uttryckligen sitt ansvar för fel och brister i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

Om inte annat krävs enligt lagstadgade regler eller tillämpliga lagbestämmelser är den information som ges via OSHwiki endast av allmän informativ karaktär. Informationen får under inga omständigheter anses utgöra yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

EU-Osha åtar sig inget ansvar för förlust eller skada som kan uppstå till följd av förlitan på den information som tillhandahålls via OSHwiki, inklusive information som är tillgänglig via hyperlänkar från OSHwiki och som är och förblir föremål för berörda tredje parters ensamma kontroll och ansvar.

EU-Osha kan inte intyga äktheten hos handlingar som lämnats in av tredje part, inklusive uppgifter i dessa, och EU-Osha kan inte heller garantera att en officiell text överensstämmer med motsvarande digitala kopior som kan göras tillgängliga på OSHwiki. Om EU-Osha får kännedom om fel eller brister i de uppgifter som lämnats via OSHwiki ska EU-Osha omgående försöka rätta till dem direkt eller vid behov hänskjuta frågan till den berörda skribenten eller tredje parten.