Skip to main content

Organizacijska enota agencije, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov

Vodja enote za preprečevanje tveganj in raziskave (information(afna)osha.europa.eu)

Namen

OSHwiki je spletna enciklopedija, ki je namenjena zagotavljanju ustreznih, zanesljivih in posodobljenih informacij skupnosti s področja varnosti in zdravja pri delu v obliki trajnostne zbirke člankov OSHwiki. Agencija EU-OSHA avtorjem omogoča, da v enciklopediji ustvarjajo in posodabljajo članke, v zvezi s katerimi se obdelujejo osebni podatki avtorja, da bi lahko ugotovili, ali ima oseba ustrezno strokovno znanje na zadevnem področju, ter da bi avtorjem omogočili, da ustvarijo svoj račun OSHwiki, dostopajo do njega in ga upravljajo ter urejajo strani enciklopedije.

Pravna podlaga

Uredba (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94

Vrsta obdelanih podatkov

Podatki, ki se obdelujejo v okviru zahteve za račun avtorja, so:

  • e-poštni naslov, ki je potreben za dostop do platforme OSHwiki, da bi ustvarili ali uredili članek,
  • ime in priimek,
  • organizacija,
  • poklicne izkušnje na strokovnem področju.

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na členu 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Prejemniki podatkov

Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi) naslednjim prejemnikom:

  • ustrezno imenovanemu osebju agencije, vključenemu v projekt OSHwiki,
  • zunanjemu ponudniku storitev gostovanja strežnikov agencije EU-OSHA v primeru tehničnih težav.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in spremembo ali njihov izbris oziroma omejitev njihove obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma imajo, kadar je to primerno, pravico do ugovora zoper obdelavo ali pravico do preklica soglasja kadar koli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom (členi 17, 18, 19, 20, 22, 23 in 24 navedene uredbe).

Vse zahteve za uveljavljanje katere koli od teh pravic je treba poslati po elektronski pošti na naslov info(afna)oshwiki.eu z navedbo besedne zveze „data protection“ (varstvo osebnih podatkov) v zadevi sporočila.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, se lahko omejijo le v primerih, ki so predvideni v členu 25 uredbe.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

Osebni podatki, ki se nanašajo na avtorje, se hranijo, dokler avtor ne pošlje elektronskega sporočila na naslov info(afna)oshwiki.eu, v katerem zahteva izbris računa.

Varnostni ukrepi

Vzpostavljene imamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov ali njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkrivanjem ali uničenjem. To vključuje notranje preglede praks zbiranja, hrambe in obdelave podatkov, ustrezno šifriranje komunikacij in ukrepe za fizično varovanje, za zagotovitev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, v katerih hranimo osebne podatke.

Agencija EU-OSHA hrani podatke na svojih strežnikih, ki se nahajajo na ozemlju EU.

Zahtevki za informacije

Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeti dodatne informacije glede obdelave svojih osebnih podatkov, lahko svojo zahtevo naslovijo na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na elektronski naslov: dpo(afna)osha.europa.eu.

Stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP)

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: https://www.edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Datum začetka obdelave podatkov

Datum prijave v spletišče/predložitev prijavnega obrazca avtorja.