Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatieonderdeel van het Agentschap belast met de verwerking van persoonsgegevens

Hoofd van de eenheid Preventie en Onderzoek (information(at)osha.europa.eu)

Doel

OSHwiki is een online-encyclopedie die ten doel heeft de VGW-gemeenschap relevante, betrouwbare en actuele informatie te bieden door middel van een bestendig aanbod van OSHwiki-artikelen. EU-OSHA biedt auteurs de mogelijkheid OSHwiki-artikelen te creëren en bij te werken. Hierbij worden de persoonsgegevens van de auteur verwerkt om te kunnen vaststellen of de betrokken persoon over relevante expertise op het betreffende gebied beschikt, alsook om auteurs in staat te stellen hun OSHwiki-account te creëren, te raadplegen en te beheren, en OSHwiki-pagina’s te bewerken.

Rechtsgrondslag

Verordening (EU) 2019/126 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad.

Type verwerkte gegevens

De volgende informatie wordt verwerkt wanneer er een auteursaccount wordt aangevraagd:

  • een e-mailadres, dat nodig is om toegang te krijgen tot het OSHwiki-platform voor het creëren en bewerken van artikelen;
  • voor- en achternaam;
  • organisatie;
  • beroepservaring op het expertisegebied.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de verordening” genoemd).

Ontvangers van de gegevens

Toegang tot persoonsgegevens wordt verstrekt op basis van de rol en de verantwoordelijkheden van de betrokken personen (volgens het “need to know”-beginsel):

  • EU-OSHA-medewerkers die naar behoren zijn toegewezen aan het OSHwiki-project;
  • de externe provider die de server van EU-OSHA host in geval van technische problemen.

Rechten van de betrokkene

Betrokkenen hebben het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of om beperking van de hen betreffende verwerking, of, in voorkomend geval, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken of het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan (artikelen 17, 18, 19, 20, 22, 23 en 24 van de verordening).

Alle verzoeken tot uitoefening van een van deze rechten moeten per e-mail worden gericht aan info(at)oshwiki.eu, onder vermelding van het onderwerp “gegevensbescherming”.

De rechten van betrokkenen kunnen uitsluitend worden beperkt in de in artikel 25 van de verordening beschreven gevallen.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens van auteurs worden bewaard, totdat de auteur een e-mail stuurt naar info(at)oshwiki.eu met het verzoek het account te verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen de ongeoorloofde wijziging, bekendmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

EU-OSHA bewaart de gegevens op zijn servers, die op het grondgebied van de Europese Unie staan opgesteld.

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor het verkrijgen van meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek hiertoe indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo(at)osha.europa.eu.

Een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Betrokkenen hebben het recht om een beroep op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te doen: https://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met de verordening hebben plaatsgevonden.

Datum waarop de verwerking begint

Datum waarop op de website wordt ingelogd/het aanvraagformulier van de auteur wordt ingediend.