Přejít k hlavnímu obsahu

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Vedoucí oddělení prevence a výzkumu (informace(zavináč)osha.europa.eu)

Účel

OSHwiki je internetová encyklopedie, jejímž cílem je poskytovat komunitě působící v oblasti BOZP relevantní, spolehlivé a aktualizované informace prostřednictvím udržitelné nabídky článků na stránkách OSHwiki. Agentura EU-OSHA umožňuje autorům vytvářet a aktualizovat články na stránce OSHwiki. Za tímto účelem jsou zpracovávány osobní údaje autora, aby bylo možné určit, zda má daná osoba příslušné odborné znalosti v dané oblasti. Agentura EU-OSHA umožňuje autorům zakládat si účet na stránkách OSHwiki, poskytuje jim přístup k účtu a jeho správu a umožňuje upravovat stránky OSHwiki.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

Druh zpracovávaných údajů

Při podání žádosti o autorský účet se zpracovávají následující informace:

  • e-mailová adresa, která je nezbytná pro přístup k platformě OSHwiki pro vytvoření nebo úpravu článku,
  • jméno a příjmení,
  • organizace,
  • odborná praxe v dané tematické oblasti.

Zákonnost zpracování

Zpracování je založeno na čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“).

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

  • řádně jmenovaným zaměstnancům agentury EU-OSHA v rámci projektu OSHwiki,
  • externímu poskytovateli zajišťujícímu hosting serveru agentury EU-OSHA v případě technických problémů.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo požádat správce o přístup a opravu či výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů nebo případně právo vznést námitku proti zpracování či právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním (články 17, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 nařízení).

Veškeré žádosti o výkon některého z těchto práv by měly být zaslány e-mailem na adresu info(zavináč)oshwiki.eu a v předmětu je třeba uvést slova „ochrana údajů“.

Práva subjektů údajů mohou být omezena pouze v případech, které stanoví článek 25 nařízení.

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Osobní údaje týkající se autorů jsou uchovávány, dokud autor nepošle e-mail na adresu info(zavináč)oshwiki.eu s žádostí o výmaz účtu.

Bezpečnostní opatření

Máme zavedena příslušná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, zveřejněním či zničením údajů. Tato opatření zahrnují interní přezkumy postupů používaných při shromažďování, ukládání a zpracování údajů, náležité šifrování komunikace a fyzická bezpečnostní opatření, která mají chránit před neoprávněným přístupem k systémům, v nichž osobní údaje ukládáme.

Agentura EU-OSHA ukládá údaje na svých serverech, které se nacházejí na území EU.

Žádost o informace

S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo(zavináč)osha.europa.eu.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: https://www.edps.europa.eu, jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s příslušným nařízením.

Datum zahájení zpracování údajů

Datum přihlášení na internetové stránky / podání formuláře přihlášky autora.